Pravidla


Soutěž Sestra Sympatie

Celá pravidla včetně "Přílohy č.1" o pravidlech SMS hlasování naleznete ZDE

 

I. Preambule

 1. Soutěž Sestra sympatie (dále jen „Soutěž“) je soutěží o nejsympatičtější sestřičku v ČR. Nehledá se krásná modelka, ale sympatická osobnost. Celé klání se nese v duchu motta: Krása má mnoho podob. Soutěž je součástí projektu Sesterna, který je dílem společnosti We Make Media, s. r. o., a je koncipován jako součást prevence syndromu vyhoření v povolání nelékařů ČR.
 1. Soutěž vyhlašuje společnost We Make Media, s. r. o., se sídlem Italská 1583/24,
  Praha 2, 120 00, IČO: 27656624 (dále jen „Vyhlašovatel“).
 1. Tato obecně závazná pravidla soutěže Sestra Sympatie (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 

II. Vyhlášení Soutěže

 1. Soutěž je oficiálně zahájena 1. srpna 2021. Registrace do Soutěže probíhá od 1. srpna do 31. října 2021 na internetových stránkách www.sestrasympatie.cz.
 1. Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III., bodě 4. těchto Pravidel.
 1. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
 • Základní kolo (1. listopadu až 2. prosince 2021)
 • Semifinále (5. ledna až 25. února 2022)
 • Finále (25. března 2022)

 

III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky

 1. Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže (dále jen „Účastnice“).
 1. Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinále Soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
 1. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále Soutěže (dále jen „Finalistka“).
 1. Účastnicí Soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále jen „Soutěžící“):
 • osoba, která spadá pod zákon č. 96/2004 Sb, o nelékařských zdravotnických povolání;
 • osoba, která nabyla státní občanství České republiky;
 • podpis Prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly;
 • absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by Účastnice, její jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový či obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti;
 • po celou dobu „Soutěže“ musí vykonávat profesi dle zákona 96/2004 Sb.
 1. Do Soutěže je možno se registrovat opakovaně, dosáhne-li však Účastnice v některém z předchozích ročníků soutěže (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) finálového kola, možnost opětovné registrace v následujících ročnících zaniká.
 1. Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit.
 1. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňují podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně Vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

 

IV. Registrace Účastnic

 1. Soutěž je zahájena 1. srpna 2021 registrací Účastnic na webové stránce www.sestrasympatie.cz. Registrace je spuštěna do 31. října 2021.
 1. Při registraci vyplní Účastnice na www.sestrasympatie.cz elektronický formulář a vloží do něho fotografie stanovených rozměrů. Za správnost zadaných údajů zodpovídá Účastnice.
 1. Účastnici bude po uskutečněné registraci odeslán formulář s podmínkami Soutěže elektronickou formou, který podepíše a odešle na adresu Vyhlašovatele Soutěže: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, Praha 2, 120 00.
 1. Profily všech registrovaných Účastnic, které splní podmínky nutné pro Soutěž, budou v období od 1. srpna do 31. října 2021 postupně umisťovány na web www.sestrasympatie.cz.

 

V. Základní kolo

 1. Základní kolo trvá od 1. listopadu 2021 (od 0:01) do 30. listopadu 2021 (do 23:59).
 1. O postupu dvaceti čtyř Účastnic do Semifinále bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv. Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných z jednoho telefonního čísla je omezen na maximálně 1 SMS za den. U každého profilu jednotlivých Účastnic bude uveden unikátní SMS kód, jehož odesláním na číslo 9030906 dojde k přidělení hlasu konkrétní Účastnici. V případě shody počtu hlasů u Účastnic na 24. a 25. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování, rozhoduje o postupu Účastnic do Semifinále dřívější časový údaj přijetí poslední SMS zprávy před ukončením hlasování (z Účastnic, které budou v době ukončení možnosti hlasování na 24. a 25. místě, postupuje do Semifinále ta, pro kterou byla hlasující SMS zpráva přijata dříve). Podmínky hlasování jsou uvedeny v Příloze č. 1.
 1. 24 Účastnice s nejvyšším počtem hlasů (Semifinalistek) postupuje do Semifinále soutěže.
 1. Jména Semifinalistek budou zveřejněna 1. prosince 2021 na webové stránce www.sestrasympatie.cz

 

VI. Semifinále

 1. 24 Semifinalistek bude o svém postupu informováno e-mailem, který uvedly při registraci. E-mail bude obsahovat informace o průběhu Semifinále a následné další spolupráci, informace k dodání prezentačních medailonků a „Prohlášení semifinalistky soutěže Sestra sympatie“. Podepsané Prohlášení bude nutné zaslat do konce prosince 2021 na adresu: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, Praha 2, 120 00.
 1. Semifinalistky zašlou svůj prezentační medailonek do 15. prosince 2021 buď v podobě AVD, nebo prezentace PowerPoint na adresu: t.hakrova@wemakemedia.cz přes portál uschovna.cz.
 1. Profily semifinalistek spolu s dodanými medailonky budou zveřejněny na webové stránce www.sestrasympatie.cz a www.youtube.com do konce prosince 2021.
 1. O postupu Semifinalistek do Finále bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv, a to po celou dobu semifinálového kola od 5. ledna 2022 (od 0:01) do 25. února 2022 (do 23:59 hod). Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných z jednoho telefonního čísla je omezen na maximálně 1 SMS za den.
 1. U každého profilu jednotlivých Semifinalistek bude uveden unikátní SMS kód, jehož odesláním na číslo 9030906 dojde k přidělení hlasu konkrétní Semifinalistce. V případě shody počtu hlasů u Semifinalistek na 12. a 13. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování rozhoduje o postupu Semifinalistek do Finále dřívější časový údaj přijetí poslední SMS zprávy před ukončením hlasování (ze Semifinalistek, které budou v době ukončení možnosti hlasování na 12. a 13. místě, postupuje do finále ta, pro kterou byla hlasující SMS zpráva přijata dříve).
 1. Dvanáct Semifinalistek s nejvyšším počtem hlasů (Finalistky) postoupí do finále.
 1. Jména Finalistek budou zveřejněna 26. února 2022 na webové stránce www.sestrasympatie.cz a www.facebook.com – Sestra sympatie.

 

VII. Meeting Finalistek

 1. Dvanáct finalistek se setká společně s vyhlašovatelem na povinném jednodenním meetingu finalistek, a to 20. 3. 2022 v Praze. Strava bude zajištěna. Finalistky se seznámí s průběhem finálového večera, proběhne setkání s moderátorem soutěže Vojtěchem Bernatským, porotci a organizátory projektu. Na programu je také setkání s profesionálním týmem kadeřníků a vizážistů, zkoušení společenských šatů a sestřičkovských oděvů. Večer odjezd domů. Ubytování nezajišťujeme.

 

VIII. Finále

 1.  
 1. Finále bude probíhat 25. března 2022 v Praze v paláci Žofín jako součást programu 11. reprezentačního plesu sester – Sestry na sál!
   
 2. Na Finále (25. března 2022) si Finalistka s sebou přinese:
  doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz),
  další náležitosti uvedené v upřesňujícím dopise, který bude zaslán na e-mail každé Finalistce s dostatečným časovým předstihem.

   
 3. Ve finále jsou voleny:
  1. místo: Sestra sympatie,
  2. místo: Sestra sympatie,
  3. místo: Sestra sympatie,
  Speciální kategorie: Sestra sympatie plesu*

   
 4. O 1., 2. a 3. místě soutěže Sestra sympatie rozhodne Porota za účasti notáře. Systém bodování je popsán v Příloze č. 2.
   
 5. Sestra sympatie plesu je volena účastníky 11. reprezentačního plesu sester. Každý z účastníků bude mít hlasovací lístek, který vhodí do jedné hlasovací nádoby se jménem a fotografií finalistky. Zahájení i ukončení možnosti hlasování oznámí moderátor soutěže. Hlasovací lístky v hlasovacích nádobách jednotlivých Finalistek budou sečteny za účasti notáře. Finalistka s nejvyšším počtem hlasů získá titul Sestra sympatie plesu.
   
 6. Získají-li během volby titulu Sestra sympatie plesu na 11. reprezentačním plese sester dvě a více finalistek shodný počet hlasů, o vítězce rozhodne vyšší počet hlasů zaslaných během Semifinálového kola SMS hlasování v termínu 5. 1. – 25. 2. 2022.
   
 7. Při vyhlášení kategorie Sestra sympatie plesu bude z hlasovacích lístků vhozených hlasujícími do hlasovací nádoby vítězky této kategorie vylosován jeden účastník plesu, který bude vyvolán číslem uvedeným na hlasovacím lístku. Vylosovaný hlasující získá hodnotnou cenu, kterou převezme přímo na pódiu.

*V případě, že by z důvodu nařízení vlády nebylo možné uskutečnit ples Sestry na sál!, bude titul Sestra sympatie plesu nahrazen titulem Sestra sympatie INTERNETU, o kterém by rozhodli hlasující pomocí SMS.

 • O udělení titulu Sestra sympatie INTERNETU bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv od 1. března 2022 (od 0:01) do 15. března 2022 (do 23:59 hod). Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných z jednoho telefonního čísla je omezen na maximálně 1 SMS za den.

 

 • U každého profilu jednotlivých Finalistek bude uveden unikátní SMS kód, jehož odesláním na číslo 9030906 dojde k přidělení hlasu konkrétní Finalistce. V případě shody počtu hlasů u Finalistek na 1. a 2. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování rozhoduje o vítězce dřívější časový údaj přijetí poslední SMS zprávy před ukončením hlasování (vítězkou titulu Sestra sympatie INTERNETU se stane ta z Finalistek, pro kterou byla hlasující SMS zpráva přijata dříve).

 

IX. Ceny a dary

1. Ceny a dary budou předány soutěžícím v závislosti na jejich celkovém umístění a zároveň vylosovanému hlasujícímu účastníkovi plesu.

2. Soutěžící svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar a nelze za ni ani požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru. Případná reklamace tedy není možná.

3. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

4. Podmínky poskytnutí cen a darů mohou být blíže specifikovány ve Smlouvách uzavíraných mezi Vyhlašovatelem a Finalistkami.

5. Z cen a darů, které Finalistky získají v Soutěži, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.

6. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. We Make Media, s. r. o., nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo za stav, v němž bude cena dodána.

7. Nedodržení Pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Finalistky a k propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

 

X. Obecná ustanovení

 1. Účastnice prohlašuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých uvedených osobních údajů, které poskytuje pro potřeby soutěže Sestra sympatie. Dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjmení a pracoviště, popř. dalších údajů v rámci zveřejnění výsledků soutěže, a to po dobu neurčitou. Po písemném požádání lze tyto údaje z databáze vymazat.
   
 2. Účastnice prohlašuje, že na základě souhlasu s pravidly soutěže Sestra sympatie je společnost We Make Media, s. r. o., oprávněna bezplatně užívat fotografie, které účastnice poskytla společnosti WMM v souvislosti s vytvořením profilu účastnice, a také fotografie pořízené v rámci soutěže Sestra sympatie (na meetingu Finalistek a v rámci reprezentačního plesu Sestry na sál!) k prezentaci aktivit spojených s projekty Sesterna, Sestry na sál! a Sestra sympatie, a to od data udělení tohoto souhlasu na dobu neurčitou a bez územního omezení. Po písemném požádání je možné tento souhlas s užíváním fotografií k propagaci soutěže Sestra sympatie zrušit.
 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit či změnit pravidla, vyskytnou-li se závažné důvody vedoucí k takovému rozhodnutí.
 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.