Pravidla


Soutěž Sestra Sympatie

Celá pravidla včetně "Přílohy č.1" o Hodnocení finalistek porotou naleznete ZDE

 

I. Preambule

 1. Soutěž Sestra sympatie (dále jen „Soutěž“) je soutěží o nejsympatičtější sestřičku v ČR. Hledáme sympatickou osobnost, a proto se celé klání nese v duchu motta: Krása má mnoho podob. Soutěž je součástí projektu Sesterna, který je dílem společnosti We Make Media, s. r. o., a je koncipován jako součást prevence syndromu vyhoření v povolání nelékařů ČR.
 2. Soutěž vyhlašuje společnost We Make Media, s. r. o., se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, IČO: 27656624 (dále jen „Vyhlašovatel“).
 3. Tato obecně závazná Pravidla Soutěže Sestra Sympatie (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 

II. Vyhlášení Soutěže

 1. Soutěž je oficiálně zahájena 1. června 2024. Registrace do Soutěže probíhá od 1. června do 30. října 2024 na internetových stránkách www.sestrasympatie.cz.
 2. Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. bodě 1. těchto Pravidel.
 3. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech:
 • registrační kolo (1. června až 30. října 2024),
 • hlasovací kolo (1. prosince 2024 až 30. ledna 2025),
 • finále (7. března 2025).

 

III. Podmínky pro účastnice a finalistky

 1. Účastnicí Soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále jen „soutěžící“):
 • osoba, která spadá pod zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,
 • osoba, která nabyla státního občanství České republiky, nebo pracuje v České republice na pozici nelékařského zdravotnického povolání alespoň 3 roky (ke dni posledního dne registračního kola),
 • podpis Souhlasu s těmito Pravidly,
 • absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by účastnice, její jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový či obdobný záznam mohly být dány do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti,
 • po celou dobu Soutěže musí vykonávat profesi podle zákona 96/2004 Sb.
 1. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále Soutěže (dále jen „finalistka“).
 2. Do Soutěže je možno se registrovat opakovaně, dosáhne-li však účastnice v některém z předchozích ročníků Soutěže (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023) finálového kola, možnost opětovné registrace v následujících ročnících zaniká.
 3. Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že účastnice nebo finalistka ne-splňuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit.
 4. O tom, zda účastnice nebo finalistka splňuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně Vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

 

IV. Registrace účastnic

 1. Soutěž je zahájena 1. června 2024 registrací účastnic na webové stránce www.sestrasympatie.cz. Registrace je možná do 30. října 2024.
 2. Při registraci vyplní účastnice na www.sestrasympatie.cz elektronický formulář a vloží do něho fotografie stanovených rozměrů. Za správnost zadaných údajů zodpovídá účastnice.
 3. Účastnici bude po uskutečněné registraci odeslán formulář s podmínkami Soutěže elektronickou formou, který podepíše a odešle na adresu Vyhlašovatele Soutěže: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, nebo na e-mailovou adresu info@sestrasympatie.cz z e-mailu uvedeného v registraci.
 4. Profily všech registrovaných účastnic, které splní podmínky nutné pro Soutěž, budou v období od 1. června do 30. října 2024 postupně umisťovány na web www.sestrasympatie.cz.

 

V. Tvorba Medailonku účastnice

 1. Každá z účastnic je povinna dodat nejpozději do 15. listopadu 2024 Medailonek účastnice (dále jen „Medailonek“), který bude následně přidán do profilu konkrétní účastnice a slouží k představení účastnic na webových stránkách Soutěže.
 2. Osnova pro vytvoření krátkého prezentačního videa (hraného nebo z fotografií) bude pro všechny stejná, ale zpracování bude záležet na každé soutěžící.
 • Představte se:
   • jméno + příjmení,
   • odkud pocházíte,
   • kde pracujete a na jaké pozici,
   • co vás na práci baví,
   • vaše koníčky.
 • Proč jste se do Soutěže přihlásila?
 • Proč byste právě vy měla vyhrát?
 1. Technické parametry Medailonku:
  • Medailonek sestává z hraného (a mluveného) videa nebo videa sestaveného z fotografií seskládaných a načasovaných jako video.
  • Ideální délka videa je 1 minuta. Video nepřesáhne celkovou délku 1 minuta a 20 vteřin (delší video nebude akceptováno).
 2. Medailonek bude vhodně sestříhán a uložen ve formátu .avi nebo .wmv a zaslán (např. prostřednictvím portálu www.uschovna.cz) na e-mailovou adresu info@sestrasympatie.cz.
 3. Účastnice podepsáním „Souhlasu s Pravidly“ na konci tohoto dokumentu potvrzuje, že:
 • je výhradním vlastníkem autorských práv nebo držitelem licence k šíření poskytnutého audiovizuálního díla (Medailonku),
 • na základě tohoto Souhlasu je společnost We Make Media, s. r. o. (dále jen „WMM“), oprávněna bezplatně užívat propagační Medailonek, který účastnice poskytne společnosti WMM, v souvislosti s prezentací aktivit spojených s projekty Sesterna, Sestry na sál! a Sestra sympatie, a to od data udělení tohoto Souhlasu na dobu neurčitou a bez územního omezení,
 • účastnice soutěže souhlasí s uveřejněním Medailonku v rámci soutěže Sestra sympatie na následujících webových stránkách: www.sestrasympatie.cz, www.youtube.com a www.facebook.com/sestrasympatie a bere na vědomí, že společnost WMM nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku užívání těchto webových stránek, ať už jde o náhradu škody přímou, nepřímou, náhodnou, či následnou,
 • účastnice soutěže souhlasí s uveřejněním svých následujících osobních dat v rámci propagace Medailonku: jméno, příjmení; pracoviště a město, ve kterém se pracoviště nachází; pracovní pozice.

 

VI. Hlasovací kolo

 1. Profily účastnic spolu s dodanými Medailonky budou zveřejněny na webové stránce www.sestrasympatie.cz a www.youtube.com do konce listopadu 2024.
 2. O postupu účastnic do finále bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím online hlasování, a to po celou dobu hlasovacího kola od 1. prosince 2024 (od 0:00 hodin) do 30. ledna 2025 (do 23:59 hodin). Každý klik na hlasovací políčko (button) u konkrétního profilu účastnice představuje jeden hlas.
 3. Každá z účastnic bude mít u svého profilu políčko pro hlasování. V případě shody počtu hlasů u účastnic na 12. a 13. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování rozhoduje
  o postupu účastnic do finále dřívější časový údaj přijetí posledního hlasu před ukončením hlasování.
 4. Podmínky hlasování:
 • Je možné hlasovat 1× denně pouze pro 1 soutěžící z jedné registrace.
 • Před prvním hlasováním je nutná registrace do hlasovacího systému přímo na webové stránce www.sestrasympatie.cz v záložce Profily soutěžících a hlasování.
 • Při každém dalším hlasování čtenář zadá e-mail, kterým se poprvé zaregistroval do hlasovacího sytému (viz předchozí bod), a přihlašovací jméno. Na e-mail mu bude zasláno vygenerované heslo, které bude při každém novém hlasování vygenerováno nové. Heslo doplní a teprve poté bude moci odhlasovat.
 • Z jedné IP adresy (z jednoho pracoviště) může hlasovat více osob.
 1. Dvanáct účastnic s nejvyšším počtem hlasů postoupí do finále.
 2. Jména finalistek budou zveřejněna nejpozději do 1. února 2025 na webové stránce www.sestrasympatie.cz a www.facebook.com – Sestra sympatie.

 

 

 

VII. Meeting finalistek

 1. Dvanáct finalistek se setká společně s Vyhlašovatelem na povinném meetingu finalistek, a to 2. 3. 2025 v Praze. Strava bude zajištěna. Finalistky se seznámí s průběhem finálo-vého večera a setkají se s organizátory projektu. Na programu je také zkoušení společenských šatů (na vyhlášení soutěže) a sestřičkovských oděvů (pro finálové kolo soutěže), focení na hlasovací vázy. Večer proběhne slavnostní večeře a setkání s porotci a s moderátorem soutěže Vojtěchem Bernatským, následuje odjezd domů (rozchod v místě konání večeře).

 

VIII. Ceny a dary

 1. Ceny a dary budou předány soutěžícím v závislosti na jejich celkovém umístění a zároveň vylosovanému hlasujícímu účastníkovi plesu.
 2. Soutěžící svojí účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar a nelze za ni ani požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru. Případná reklamace tedy není možná.
 3. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.
 4. Podmínky poskytnutí cen a darů mohou být blíže specifikovány ve Smlouvách uzavíraných mezi Vyhlašovatelem a finalistkami.
 5. Z cen a darů, které finalistky získají v Soutěži, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny
  a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
 6. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele cenu dodat. We Make Media, s. r. o., nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo za stav, v němž bude cena dodána.
 7. Nedodržení Pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci finalistky a k propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

 

IX. Obecná ustanovení

  1. Účastnice prohlašuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých uvedených osobních údajů, které poskytuje pro potřeby Soutěže Sestra sympatie. Dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjmení a pracoviště, popř. dalších údajů v rámci zveřejnění výsledků Soutěže, a to po dobu neurčitou. Po písemné žádosti lze tyto údaje z databáze vymazat.
  1. Účastnice prohlašuje, že na základě Souhlasu s Pravidly Soutěže Sestra sympatie je společnost We Make Media, s. r. o., oprávněna bezplatně užívat fotografie a videa, které účastnice poskytla společnosti WMM v souvislosti s vytvořením profilu účastnice, a také fotografie pořízené v rámci Soutěže Sestra sympatie (na meetingu finalistek a v rámci reprezentačního plesu Sestry na sál!) k prezentaci aktivit spojených s projekty Sesterna, Sestry na sál! a Sestra sympatie, a to od data udělení tohoto Souhlasu na dobu neurčitou a bez územního omezení. Po písemné žádosti je možné tento souhlas s užíváním fotografií k propagaci Soutěže Sestra sympatie zrušit.
  1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit či změnit Pravidla, vyskytnou-li se závažné důvody vedoucí k takovému rozhodnutí.
  1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.