Pravidla


Soutěž Sestra Sympatie

pravidla ke stažení ZDE

I. Preambule

1.  Soutěž Sestra sympatie (dále jen „Soutěž“) je soutěží o nejsympatičtější sestřičku v ČR. Nehledá se krásná modelka, ale sympatická osobnost. Celé klání se nese v duchu motta: Krása má mnoho podob. Soutěž je součástí projektu Sesterna, který je dílem společnosti We Make Media, s. r. o. a je koncipován jako součást prevence syndromu vyhoření v povolání nelékařů ČR.

2.  Soutěž vyhlašuje společnost We Make Media, s. r. o., se sídlem Italská 1583/24, Praha 2, 120 00, IČO: 27656624 (dále jen „Vyhlašovatel“).

3.  Tato obecně závazná pravidla soutěže Sestra Sympatie (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

II. Vyhlášení Soutěže

 1.  Soutěž je oficiálně zahájena 1. srpna 2017. Registrace do Soutěže probíhá od 1. srpna do 31. října 2017 na internetových stránkách www.sesterna.cz.

2.  Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III., bodě 4. těchto Pravidel.

3.  Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

 • Základní kolo (1. listopadu - 1. prosince 2017)
 • Semifinále (2. ledna - 1. února 2018)
 • Finále (2. března 2018)

III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky

1.  Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže, (dále jen „Účastnice“).

 1.  Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinále Soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
 2.  Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále Soutěže, (dále jen „Finalistka“).
 3. Účastnicí Soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále jen „Soutěžící“)
 • osoba, která spadá pod zákon č. 96/2004 Sb, Zákon o nelékařských zdravotnických povolání
 • osoba, která nabyla státní občanství České republiky;
 • podpis Prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly;
 • absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by Účastnice, její jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový či obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti;
 • po celou dobu „Soutěže“ musí vykonávat profesi dle zákona 96/2004 Sb.

5.  Do Soutěže je možno se registrovat opakovaně, dosáhne-li však Účastnice v některém z předchozích ročníků soutěže (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) finálového kola, možnost opětovné registrace v následujících ročnících zaniká.

6.  Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit.

7.  O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňují podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně Vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

IV. Registrace Účastnic

1. Soutěž je zahájena 1. srpna 2017 registrací Účastnic na portálu www.sesterna.cz. Registrace potrvá do 31. října 2017.

2. Při registraci vyplní Účastnice na www.sestrasympatie.cz elektronický formulář a vloží do něho fotografie stanovených rozměrů. Za správnost zadaných údajů zodpovídá Účastnice.

3. Účastnici bude po uskutečněné registraci odeslán formulář s podmínkami Soutěže elektronickou formou, který podepíše a spolu s kopií občanského průkazu odešle na adresu Vyhlašovatele Soutěže: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, Praha 2, 120 00.

4. Profily všech registrovaných Účastnic, které splní podmínky nutné pro Soutěž, budou v období od 1. srpna do 31. října 2017 postupně umisťovány na web www.sestrasympatie.cz.

V. Základní kolo

1.  Základní kolo trvá od 1. listopadu 2017 (od 0:01) do 1. prosince 2017 (do 23:59).

2. O postupu dvaceti čtyř Účastnic do Semifinále bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv. Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných z jednoho telefonního čísla není omezen. U každého profilu jednotlivých „Účastnic“ bude uveden unikátní SMS kód, jehož odesláním na číslo 900 06 10 dojde k přidělení hlasu konkrétní „Účastnici“. V případě shody počtu hlasů u Účastnic na 24. a 25. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování, rozhoduje o postupu Účastnic do Semifinále dřívější časový údaj přijetí poslední SMS zprávy před ukončením hlasování (z Účastnic, které budou v době ukončení možnosti hlasování na 24. a 25. místě, postupuje do Semifinále ta, pro kterou byla hlasující SMS zpráva přijata dříve). Podmínky hlasování jsou uvedeny v Příloze č. 1.

3. 24 Účastnic s nejvyšším počtem hlasů (Semifinalistek) postupuje do Semifinále soutěže.

 1. Jména Semifinalistek budou zveřejněna 2. prosince 2017 na portálu www.sestrasympatie.cz

VI. Semifinále

1. 24 Semifinalistek bude o svém postupu informováno e-mailem, který uvedly při registraci. E-mail bude obsahovat informace o průběhu Semifinále a následné další spolupráci, informace k dodání prezentačních medailonků a „Prohlášení semifinalistky soutěže Sestra sympatie“. Podepsané Prohlášení bude nutné zaslat do konce prosince 2017 na adresu: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, Praha 2, 120 00.

2. Semifinalistky zašlou svůj prezentační medailonek do 15. prosince 2017 buď v podobě AVD nebo PowerPointové prezentace na adresu: e.ranglova@wemakemedia.cz.

3. Profily semifinalistek spolu s dodanými medailonky budou zveřejněny na webové stránce www.sestrasympatie.cz, www.youtube.com do konce prosince 2017.

4. O postupu Semifinalistek do Finále bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv, a to po celou dobu semifinálového kola od 2. ledna 2018 (od 0:01) do 1. února 2018 (do 23:59 hod). Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných z jednoho telefonního čísla není omezen.

5. U každého profilu jednotlivých „Semifinalistek“ bude uveden unikátní SMS kód, jehož odesláním na číslo 900 06 10 dojde k přidělení hlasu konkrétní „Semifinalistky“. V případě shody počtu hlasů u semifinalistek na 12. a 13. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování rozhoduje o postupu semifinalistek do Finále dřívější časový údaj přijetí poslední SMS zprávy před ukončením hlasování (ze semifinalistek, které budou v době ukončení možnosti hlasování na 12. a 13. místě, postupuje do finále ta, pro kterou byla hlasující SMS zpráva přijata dříve).

6. Dvanáct Semifinalistek s nejvyšším počtem hlasů (finalistky) postoupí do finále.

7. Jména finalistek budou zveřejněna 2. února 2018 na webové stránce www.sesterna.cz a www.facebook.com – Sestra sympatie.

VII. Meeting Finalistek

 1. Dvanáct finalistek se setká společně s vyhlašovatelem na povinném jednodenním meetingu finalistek a to 25. 2. 2018 v Praze. Strava bude zajištěna. Finalistky se seznámí s průběhem finálového večera, proběhne setkání s moderátorem soutěže Vojtou Bernatským, porotci a organizátory projektu. Na programu je také setkání s profesionálním týmem kadeřníků a vizážistů, zkoušení společenský šatů a sestřičkovských oděvů. Večer odjezd domů. Ubytování nezajišťujeme.

2. Finalistky obdrží během Meetingu Finalistek dva stejnopisy „Prohlášení finalistky soutěže Sestra Sympatie o zastoupení agenturou We Make Media, s.r.o.“, které Finalistky stvrdí svým podpisem během konání meetingu finalistek. Podepsání Prohlášení o zastoupení agenturou We Make Media, s. r. o. je podmínkou účasti ve finále.

VIII. Finále

1. Finále bude probíhat 2. března 2018 v Praze v paláci Žofín jako součást programu 9. reprezentačního plesu sester - Sestry na sál!

2. Na Finále (2. března 2018) si finalistka s sebou přinese:

 • doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz)
 • další náležitosti uvedené v upřesňujícím dopise, který bude zaslán na e-maily finalistek s dostatečným časovým předstihem.

3.. Ve finále jsou voleny:

1. místo: Sestra sympatie

2. místo: Sestra sympatie

3. místo: Sestra sympatie

Speciální kategorie: Sestra sympatie plesu

4. O 1. ,2. a 3. místě soutěže Sestra sympatie rozhodne Porota za účasti notáře. Systém bodování je popsán v Příloze č. 2.

5. Sestra sympatie plesu je volena účastníky 9. reprezentačního plesu sester. Každý z účastníků bude mít na své vstupence originální číslo (hlasovací kupón), které po odtrhnutí od vstupenky vhodí do jedné hlasovací nádoby se jménem finalistky. Zahájení i ukončení možnosti hlasování oznámí moderátor soutěže. Hlasovací kupony v hlasovacích nádobách jednotlivých finalistek budou sečteny za účastni notáře. Finalistka s nejvyšším počtem hlasů získá titul Sestra sympatie plesu.

6. Získají-li během volby titulu Sestra sympatie plesu na 9. reprezentačním plese sester 2 a více finalistek shodný počet hlasů, o vítězce rozhodne vyšší počet hlasů zaslaných během Semifinálového kola SMS hlasování v termínu 2. 1. – 1. 2. 2018.

7. Při vyhlášení kategorie Sestra sympatie plesu bude z hlasovacích kuponů vhozených hlasujícími do hlasovací nádoby vítězky této kategorie vylosován jeden účastník plesu, který bude vyvolán číslem uvedeným na hlasovacím kuponu. Toto číslo bude otištěno i na vstupence, která účastníkovi plesu po odtržení hlasovacího kuponu zůstává. Vylosovaný hlasující získá hodnotnou cenu, kterou převezme přímo na pódiu.

IX. Ceny a dary

1. Ceny a dary budou předány soutěžícím v závislosti na jejich celkovém umístění a zároveň vylosovanému hlasujícímu účastníkovi plesu.

2. Soutěžící svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru. Případná reklamace tedy není možná.

3. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

4. Podmínky poskytnutí cen a darů mohou být blíže specifikovány ve Smlouvách uzavíraných mezi vyhlašovatelem a finalistkami.

5. Z cen a darů, které Finalistky získají v Soutěži, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.

6. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. We Make Media, s. r. o. nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo za stav, v němž bude cena dodána.

7. Nedodržení Pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Finalistky a k propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

X. Obecná ustanovení

1. Účastnice souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, po dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Účastnice dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a pracoviště, popř. dalších údajů v rámci zveřejnění výsledků Soutěže.

2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit či změnit pravidla, vyskytnou-li se závažné důvody vedoucí k takovému rozhodnutí.

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

Příloha č. 1 - Pravidla SMS hlasování

Vyhlašovatel

Společnost We Make Media, s. r. o., se sídlem Italská 1583/24, 120 00, Praha 2, IČO: 27656624 (dále jen „Vyhlašovatel“) pořádá hlasování s názvem „Sestra Sympatie“ (dále jen „Hlasování“). Vyhlašovatel je zároveň správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Poskytovatel SMS služby hlasování

Společnost GLOBAL ASSET HOLDING a.s., se sídlem Na Příkopě 392/9, Praha 1, IČ: 25098900, DIČ: CZ25098900 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 (dále jen „Poskytovatel sms služby“), poskytuje technický servis SMS služby hlasování.

Pojmy

Doba trvání hlasování (dále jen „Hlasování“) - časový úsek, během kterého se hlasuje o postup Účastnic do Semifinálového a Semifinalistek do Finálového kola.

Hlas (dále jen „Hlas“) – 1 SMS zaslaná z telefonního čísla hlasujícího.

Hlas vzniká

Zasláním SMS ve tvaru SESTRAmezeraSYMPATIEmezeraID (můžete užívat velká i malá písmena), kde ID je číslo Soutěžící, to je uvedeno v profilu každé Soutěžící na www.sestrasympatie.cz

Příklad: SESTRA_SYMPATIE_68 (_označuje mezeru)

Veškeré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 900 06 10. Číslo je společné pro všechny mobilní operátory. Cena SMS je 10 Kč včetně DPH.

Doba trvání

SMS hlasování je dvoukolové a probíhá v rámci Základního a Semifinálového kola:

Základní kolo – možnost hlasování od 1. listopadu 2017 (od 0:01) do 1. prosince 2017 (do 23:59)

Semifinálové kolo – možnost hlasování od 2. ledna 2018 (od 0:01) do 1. února 2018 (do 23:59)

Způsob a podmínky účasti v Hlasování

Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dle stanovených Pravidel odešle v průběhu Hlasování svůj Hlas v platném tvaru a tyto informace budou doručeny do SMS centra Poskytovatele SMS služby.

Vyhlašovatel ani Poskytovatel SMS služby nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z operátorů mobilní sítě nebo poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, přeruší či uzavře přístup pro přijímání Hlasů před koncem možnosti Hlasování dle těchto Pravidel, a omezí tím hlasujícím využívajícím jeho služeb možnost účasti v Hlasování.

Každý hlasující může do Hlasování zaslat libovolný počet Hlasů.

Hlasování se nemohou účastnit osoby, které jsou k Vyhlašovateli nebo Poskytovateli sms služby, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Hlasování v pracovním nebo obdobném poměru, nebo ve vztahu osob blízkých.

Zpracování informací

Odesláním Hlasu do Hlasování dle těchto Pravidel každý účastník tato Pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech hlasovacích dokumentech, schvaluje a zavazuje se je dodržovat, respektovat a postupovat v souladu s nimi. Odesláním Hlasu do Hlasování vyslovuje každý hlasující svůj souhlas s použitím svých registračních údajů pro účely Hlasování, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Hlasování. Účastí v Hlasování každý hlasující potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 zákona. Hlasující dává odesláním Hlasu do Hlasování souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval Hlas pro Hlasování, a to též za účelem prověření jeho platné účasti v Hlasování. Hlasující má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení takového dopisu Vyhlašovateli.

Všeobecné podmínky

Účastí v Hlasování se všichni hlasující zavazují dodržovat jeho Pravidla. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či Pravidla tohoto Hlasování, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální Pravidla jsou k dispozici v sídle Vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Hlasování či změnit tato oficiální Pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení hlasujících. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Hlasování. Oficiální Pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.sestrasympatie.cz. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH.

Příloha č. 2

I. Hodnocení Finalistek Porotou

1. Finálové kolo proběhne v rámci 9. reprezentačního plesu - Sestry na sál! Finalistky bude hodnotit dvanáctičlenná Porota.

2. Členové Poroty zapisují hodnocení 12 Finalistek formou bodů do bodovacího archu, kde jsou uvedena jména a čísla jednotlivých Finalistek. (hodnocené kategorie jsou uvedeny v bodě 4). Po 2. finálovém kole odevzdají členové Poroty hosteskám vyplněný a podepsaný bodovací arch.

3. Bodové rozpětí hodnocení je 1 (nejhorší) – 10 (nejlepší) bodů.

4. Hodnocené kategorie:

• Sympatická

• Srdečná

• Empatická

• Stylová

• Sportovní

5. Vítězkou se stává Finalistka, která získá nejvyšší součet bodů v 5 kategoriích od 12 porotců. Nejvyšší možný součet bodů v daných kategoriích od jednoho člena poroty může být u jedné finalistky 50 bodů, nejnižší 5. Nejvyšší možný počet bodů pro jednu Finalistku při součtu bodů od všech členů poroty je 600, nejnižší 60.

6. Jestliže některý z členů Poroty opomene bodově ohodnotit některou z Finalistek v jakékoliv z daných kategorií, bude jeho hodnocení anulováno pro všech 12 Finalistek.

7. Nastane-li situace bodové shody 2 a více Finalistek, rozhodne se o vítězce za použití pomocných bodů. Při shodném součtu zvítězí ta Finalistka, která získala vyšší počet bodů v kategorii „Sympatická“ a „Srdečná”.

8. Přetrvá-li bodová shoda Finalistek i po použití bodů z kategorie „Sympatická“ a „Srdečná”, určí se vítězka Soutěže na základě bodového hodnocení v další kategorii – „Empatická“. Finalistka, která bude mít z této kategorie vyšší počet bodů, získá 1.místo Sestra Sympatie.

9. Stejným způsobem se bude postupovat i při 2. a 3. místě.

10. Součet bodů z jednotlivých bodovacích archů probíhá pod dohledem notáře.