Pravidla


Soutěž Sestra sympatie

Celá pravidla včetně "Přílohy č.1" o pravidlech SMS hlasování naleznete ZDE

Pravidla, která jsou zobrazena níže byla aktualizována k 30. 10. 2020, proto se mohou některé části soutěže lišit od pdf pravidel, která byla vydána ještě před začátkem soutěže.

I. Preambule

 1. Soutěž Sestra sympatie (dále jen „Soutěž“) je soutěží o nejsympatičtější sestřičku České republiky. Nehledá se krásná modelka, ale sympatická osobnost. Celé klání se nese v duchu motta: Krása má mnoho podob. Soutěž je součástí projektu Sesterna, který je dílem společnosti We Make Media, s. r. o., a je koncipován jako součást prevence syndromu vyhoření v povolání nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice.
 1. Soutěž vyhlašuje společnost We Make Media, s. r. o., se sídlem Italská 1583/24, Praha 2, 120 00, IČ: 27656624 (dále jen „Vyhlašovatel“).
 1. Tato obecně závazná pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 

II. Vyhlášení Soutěže

 1. Soutěž je oficiálně zahájena 1. srpna 2020. Registrace do Soutěže probíhá od 1. srpna do 31. října* 2020 na internetových stránkách www.sestrasympatie.cz.
  * soutěž byla vzhledem k epidemické situaci prodloužena do 30. listopadu 2020
 2. Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III, bodě 4 Pravidel.
 3. Soutěž probíhá ve čtyřech vzájemně na sebe navazujících kolech:
 • základní kolo (2. listopadu – 30. listopadu 2020) - základní kolo bylo s ohledem na epidemickou situaci pro letošní rok zrušeno;
 • semifinále (1. ledna – 25. ledna 2021) - vzejdou z něj absolutní  finalistky 2020;
 • finále (1. února – 25. února 2021)** - vzejdou z něj absolutní finalistky 2019;
 • absolutní finále (23. dubna 2021)**.

** S ohledem na vývoj epidemiologické situace a šíření covidu-19 v březnu 2020, doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazujícího konání hromadných akcí nad 100 osob se 11. ročník reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál! nekonal, a tím došlo také k přesunu závěrečného kola 10. ročníku Soutěže, které proběhne v rámci přesunutého, 11. ročníku reprezentačního plesu zdravotních sester v termínu 23. dubna 2021. S návazností na dlouholetou tradici Soutěže tak dojde výjimečně ke sloučení dvou ročníků, tedy 10. a 11. ročníku, Soutěže. Bude zvolena absolutní vítězka, která získá titul Sestra sympatie 2019 + 2020.

 

III. Podmínky pro účastnice, semifinalistky, finalistky a absolutní finalistky

 1. Účastnicí je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže (dále jen „Účastnice“).
 1. Semifinalistkou je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinále Soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
 1. Finalistkou je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále Soutěže (dále jen „Finalistka“).
 1. Absolutní finalistkou je osoba ženského pohlaví, která soutěží v absolutním finále Soutěže (dále jen „Absolutní finalistka“).
 1. Účastnicí Soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále jen „Soutěžící“):
 • spadá pod zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních;
 • nabyla státního občanství České republiky;
 • podepsala prohlášení o souhlasu s Pravidly;
 • splňuje podmínku o absolutní neúčasti v materiálech, ve kterých by Účastnice, její jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový či obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti;
 • po celou dobu Soutěže vykonává profesi dle zákona 96/2004 Sb.
 1. Do Soutěže je možno se registrovat opakovaně, dosáhne-li však Účastnice v některém z ročníků soutěže (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) finálového kola, možnost opětovné registrace v následujících ročnících zaniká.
 1. Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka, Finalistka nebo Absolutní finalistka nesplňuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit.
 1. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka, Finalistka nebo Absolutní finalistka splňuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně Vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

 

IV. Registrace Účastnic

 1. Soutěž je zahájena 1. srpna 2020 registrací Účastnic na webových stránkách www.sestrasympatie.cz. Registrace je spuštěna do 31. října*** 2020.
  *** soutěž byla vzhledem k epidemické situaci prodloužena do 30. listopadu 2020
 1. Při registraci vyplní Účastnice na www.sestrasympatie.cz elektronický formulář a vloží do něj fotografie stanovených rozměrů. Za správnost zadaných údajů zodpovídá Účastnice.
 1. Účastnici bude po uskutečněné registraci odeslán formulář s podmínkami Soutěže elektronickou formou, který podepíše a odešle na adresu Vyhlašovatele (We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, Praha 2, 120 00).
 1. Profily všech registrovaných Účastnic, které splní podmínky nutné pro Soutěž, budou v období od 1. srpna do 31. října**** 2020 postupně umisťovány na webové stránky www.sestrasympatie.cz.
  **** umisťování profilů bylo vzhledem k prodloužení soutěže posunuto do 30. listopadu 2020

 

V. Základní kolo

 1. Základní kolo bylo v letošním roce vzhledem k epidemické situaci zrušeno a přihlášené soutěžící se staly automaticky semifinalistkami.
   
 2. Jména Semifinalistek budou zveřejněna 1. prosince 2020 na webových stránkách www.sestrasympatie.cz.

 

VI. Semifinále

  1. Semifinalistky bududou o následujícím průběhu soutěže informováno e-mailem, který uvedly při registraci. E-mail bude obsahovat informace o průběhu semifinále a následné další spolupráci, informace k dodání prezentačních medailonků a dokument „Prohlášení semifinalistky soutěže Sestra sympatie“ (dále jen „Prohlášení“). Podepsané Prohlášení bude nutné zaslat do konce prosince 2020 na adresu Vyhlašovatele (We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, Praha 2, 120 00).
  1. Semifinalistky zašlou svůj prezentační medailonek do 14. prosince 2020 buď v podobě souboru AVI, nebo prezentace vytvořené v programu MS PowerPoint na e-mailovou adresu t.hakrova@wemakemedia.cz přes portál Úschovna.cz.
  1. Profily Semifinalistek spolu s dodanými medailonky budou uveřejněny na webových stránkách www.sestrasympatie.cz a www.youtube.com nejpozději 31. prosince 2020.
  1. O postupu Semifinalistek do absolutního finále bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv, a to po celou dobu semifinálového kola od 1. ledna 2021 (0:01 hod) do 25. ledna 2021 (23:59 hod). Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných z jednoho telefonního čísla není omezen.
  1. U každého profilu jednotlivých Semifinalistek bude uveden unikátní SMS kód, jehož odesláním na číslo 9030906 dojde k přidělení hlasu konkrétní Semifinalistce. V případě shody počtu hlasů u Semifinalistek na 6. a 7. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování rozhoduje o postupu Semifinalistky do finále dřívější časový údaj přijetí poslední SMS zprávy před ukončením hlasování (ze Semifinalistek, které budou v době ukončení možnosti hlasování na 6. a 7. místě, postupuje do finále ta, pro kterou byla hlasující SMS zpráva přijata dříve).
  1. Šest Semifinalistek s nejvyšším počtem hlasů (Absolutní Finalistky 2020) postoupí do finále.
  1. Jména Absolutních finalistek 2020 budou zveřejněna nejpozději 30. ledna 2021 na webových stránkách www.sestrasympatie.cz a www.facebook.com/sestrasympatie.

 

VII. Finále

 1. O postupu Finalistek 2019 do absolutního finále bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv, a to po celou dobu finálového kola od 1. února 2021 (0:01 hod) do 25. února 2021 (23:59 hod). Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných z jednoho telefonního čísla není omezen.
   
 2. Z 10. ročníku Soutěže postoupí do absolutního finále šest Finalistek s nejvyšším počtem hlasů. V případě shody počtu hlasů u Finalistek na 6. a 7. místě v okamžiku ukončení možnosti hlasování rozhoduje o postupu Finalistky do absolutního finále dřívější časový údaj přijetí poslední SMS zprávy před ukončením hlasování (z Finalistek, které budou v době ukončení možnosti hlasování na 6. a 7. místě, postupuje do absolutního finále ta, pro kterou byl hlas prostřednictvím SMS zprávy zaslán dříve).
   
 3. Šest Finalistek 10. ročníku Soutěže s nejvyšším počtem hlasů (Absolutní finalistky) postoupí do absolutního finále.
   
 4. Jména Absolutních finalistek budou zveřejněna 26. února 2021 na webových stránkách www.sestrasympatie.cz a www.facebook.com/sestrasympatie.

 

VIII. Meeting Absolutních finalistek

Dvanáct Absolutních finalistek se setká společně se zástupci Vyhlašovatele na povinném jednodenním meetingu Absolutních finalistek, a to 14. března 2021 v Praze. Strava bude zajištěna. Absolutní finalistky se seznámí s průběhem finálového večera, proběhne setkání s moderátorem soutěže Vojtou Bernatským, porotci a organizátory projektu. Na programu je také zkouška s profesionálním týmem kadeřníků a vizážistů, zkoušení společenský šatů a sestřičkovských oděvů. Večer odjezd domů. Vyhlašovatel nezajišťuje ubytování.

 

IX. Absolutní finále

 1. Absolutní finále bude probíhat 23. dubna 2021 v Praze v paláci Žofín jako součást programu 11. reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál!.
 1. Na absolutní finále (23. dubna 2021) si s sebou Absolutní finalistka přinese:
 • doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz);
 • další náležitosti uvedené v upřesňujícím dopise, který bude zaslán na e-maily Absolutních finalistek s dostatečným časovým předstihem.
 1. V absolutním finále jsou voleny:
 • 1. místo: Sestra sympatie 2019 + 2020;
 • 2. místo: Sestra sympatie 2019 + 2020;
 • 3. místo: Sestra sympatie 2019 + 2020;
 • speciální kategorie: Sestra sympatie plesu.
 1. O 1., 2. a 3. místě Soutěže rozhodne porota za účasti notáře. Systém bodování je popsán v Příloze č. 2.
 1. Sestra sympatie plesu je volena účastníky 11. reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál!. Každý z účastníků bude mít hlasovací lístek, který vhodí do jedné hlasovací nádoby se jménem a fotografií Absolutní finalistky. Zahájení i ukončení možnosti hlasování oznámí moderátor absolutního finále. Hlasovací lístky v hlasovacích nádobách jednotlivých Absolutních finalistek budou sečteny za účasti notáře. Absolutní finalistka s nejvyšším počtem hlasů získá titul Sestra sympatie plesu.
 1. Získají-li během volby titulu Sestra sympatie plesu na 11. reprezentačním plese zdravotních sester Sestry na sál! dvě a více Absolutních finalistek shodný počet hlasů, o vítězce rozhodne vyšší počet hlasů SMS hlasování zaslaných během finálových kol pro jednotlivé ročníky.
 1. Při vyhlášení kategorie Sestra sympatie plesu bude z hlasovacích lístků vhozených hlasujícími do hlasovací nádoby vítězky této kategorie vylosován jeden účastník 11. ročníku reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál!, který bude vyvolán číslem uvedeným na hlasovacím lístku. Vylosovaný hlasující získá hodnotnou cenu, kterou převezme přímo na pódiu.

 

X. Ceny a dary

 1. Ceny a dary budou předány soutěžícím v závislosti na jejich celkovém umístění a zároveň vylosovanému hlasujícímu účastníkovi 11. ročníku reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál!.
 1. Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru. Případná reklamace tedy není možná.
 1. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.
 1. Podmínky poskytnutí cen a darů mohou být blíže specifikovány ve smlouvách uzavíraných mezi Vyhlašovatelem a Absolutními finalistkami.
 1. Z cen a darů, které Absolutní finalistky získají v Soutěži, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí například finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
 1. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo za stav, v němž bude cena dodána.
 1. Nedodržení Pravidel může vést k diskvalifikaci Absolutní finalistky a k propadnutí jakýchkoliv věcných či peněžních cen/darů.

 

XI. Obecná ustanovení

 1. Účastnice prohlašuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb., souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých uvedených osobních údajů, které poskytuje pro potřeby Soutěže. Dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjmení a pracoviště, popřípadě dalších údajů, v rámci zveřejnění výsledků soutěže, a to po dobu neurčitou. Po písemném požádání je možné tyto údaje z databáze vymazat.
 1. Účastnice prohlašuje, že na základě souhlasu s Pravidly je Vyhlašovatel oprávněn bezplatně užívat fotografie, které mu Účastnice poskytla v souvislosti s vytvořením profilu Účastnice, a také fotografie pořízené v rámci Soutěže (na meetingu Absolutních finalistek a v rámci 11. ročníku reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál!) k prezentaci aktivit spojených s projekty Sesterna, Sestry na sál! a Sestra sympatie, a to od data udělení tohoto souhlasu na dobu neurčitou a bez územního omezení. Po písemném požádání je možné tento souhlas s užíváním fotografií k propagaci Soutěže zrušit.
 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit či změnit pravidla, vyskytnou-li se závažné důvody vedoucí k takovému rozhodnutí.
 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.